sábado, 21 de enero de 2012

Treball: ELS CONCEPTES MATEMÀTICS MITJANÇANT RECEPTES DE CUINA

Aquest és el darrer treball que hem realitzat les meves companyes i jo. Es tracta de l'elaboració d'una recepta. Gràcies a aquesta, treballarem molts conceptes matemàtics. A continuació vos posaré un power point amb la introducció corresponent: 


A continuació vos mostraré un vídeo mostrant-vos com es podria realitzar aquesta recepta a l'aula:


Finalment, vam fer una recepta a classe. Vos deixo unes imatges de com va ser  aquesta dinàmica. podeu vorer tant la preparacio de l'aula com la realització de l'activitat amb els companys.  
viernes, 20 de enero de 2012

Exercicis Generals II


3.- En el centre on treballes es farà una festa on es repartiran llaunes de refresc a tots els infants. Les llaunes de refresc vénen agrupades de 6 en 6 (packs amb malla de plàstic). Cada capsa conté 6 packs. 
A la teva classe hi ha 26 nens i el director ens ha deixar una capsa de refrescs. 


a) Expressa en base 6 el nombre de llaunes que necessitaràs. 

b) Quantes llaunes sobren o falten? Fes l'operació en base 6 amb l'ajuda de les representacions gràfiques. 


c) Comprova els càlculs emprant la base 10.


d) Planteja un joc per a treballar els problemes de naturalesa additiva amb aquest material. 4.- Cada llauna de refrescs té una capacitat de 33 cl. 

a) D'una llauna de 33cl indica: l'objecte a mesurar, la magnitud, la quantitat, la mesura i la unitat de mesura

- Objecte a mesurar: llauna
- Magnitud: Capacitat
- Mesura: 33
- Unitat de mesura: cl

b) Quantes llaunes necessites per omplir una gerra de 2L?

Primer de tot hem de passar els litres a cl:  2L = 2 x 10 x 10 = 200 cl.

El següent pas serà dividir els 200 cl entre 33 per saber quantes llaunes ens faran falta. Aquesta divisió dóna de resultat 6, però la divisió no és exacta. Sobren 2.
Això vol dir que per omplir la gerra necessitem 6 llaunes més 2 cl.


c) Dissenya una activitat didàctica amb aquest material per tal de treballar la mesura. Concreta els objectius, desenvolupament i l'avaluació.

jueves, 19 de enero de 2012

Exercicis generals I

1.- El dissabte per la nit, la mare li diu al seu fill: Si demá fa bon temps, anirem a sa platja. 


a) Digues en quins dels següents casos la promesa de la mare és vertadera i en quins casos és falsa:

 1. Al dia següent fa bon temps, però em comptes d'anar a la platja van a la casa de camp. 
 2. Al dia següent fa bon temps i van a la platja de Ses Salines.
 3. Al dia següent no fa bon temps i van a la platja de Ses Salines
 4. Al dia següent no fa bon temps i no van a la platja de Ses Salines


b) Com escriuries la promesa de la mare en llenguatge proposicional? Fes una taula de la veritat


c) Planteja una actvitat didàctica per tal de treballar aquest tipus de proposicions. Detalla el desenvolupament de l'activitat i la seva avaluació.


2.- Anem a fer un joc amb daus. 
a) Digues quines de les següents descomposicions planes ens permetrien construir daus i quienes no. (Justifica la teva resposta). 


b) Descriu les característiques geomètriques del dau que has construit. 


El dau és un cos polièdric. Es troba dins del grup dels paral·lepíoedes ja que és un cos tridimensional format per sis paral·lelograms . Cada polígon s'anomena cara del poliedre i els costats d'aquest, són les arestes.
A més a més, dir que és un poliedre regular ja que les seves cares són iguals entre sí, i en cada vèrtex hi concorren el mateix nombre de cares.
c) Dibuixa la descomposició plana d'un altre poliedre regular. 


Icosaedre
d) Planteja una activitat amb aquest material (els daus i el material que hagis plantejat en l'apartat c) per treballar els cossos en tres dimensions. 
3.- Avui farem flams d'ou a classe. És per això que ahir vàrem demanar als infants que portèssin ous a classe. Els comptem i, en total tenim 89 ous. 

a) Per portar els ous a la cuida disposem d'oueres i cistellets. En una ouera hi caben 6 ous, mentre que en un cistell hi caben 6 oueres. Quants cistells i oueres farem servir per transportar els ous a la cuina? Ens quedaran ous solts?


b) Quan comencem a fer els flams, ens adonem que ens sobren ous, ja que en realitat, només necessitem 50. Quants cistells i oueres haurem de retornar a la classe? Feu aquest problema emprant la numeració en base 6, ajudant-vos de representacions gràfiques. 


c) Planteja una activitat per tal de treballar els problemes de naturalessa additiva mentre fem els flams. Detalla els objectius de l'activitat, el seu desenvolupament i l'edat dels infants a qui va dirigida. 


d) Explica breument els diferents tipus de situacions d'estructura additiva. 

4.- Tenim una sèrie de diferents longituds i colors. Les seves mesures són: 

- Les cordes blanques medeixen 1dm
- Les cordes vermelles medeixen 1dam
- Les cordes verdes medeixen 2m
- Les cordes blaves medeixen 5dm
- Les cordes liles medeixen 1m
- Les cordes  taronges medeixen 2dam

a) Quants centímetres medeix cada una de les cordes? Ordena-les de més curtes a més llargues per colors. 
- Cordes blanques 1dm = 1 x 10 = 10 cm
- Les cordes vermelles 1dam = 1 x 10 x 10 x 10 = 1.000 cm
- Les cordes verdes 2m = 2 x 10 x 10 = 200 cm
- Les cordes blaves 5dm = 5 x 10 = 50 cm
- Les cordes liles 1m = 1 x 10 x 10 = 100 cm
- Les cordes  taronges 2dam = 2 x 10 x 10 x 10 = 2.000 cm


b) Uneix el gat i l'ase emprant les cordes. 


A i C= 2 cordes blanques (10 + 10), una corda verda  (200) i una corda lila (100).

B = Una corda vermella (1000), una corda verda (200), una corda lila (100) i una corda blava (50).

D= Una corda taronja (2000), una corda lila (100) i una corda blanca (10).

E = Una corda blava (50) i tres cordes blanques (10 + 10 + 10)
c) Inventa un joc amb aquest materialjueves, 12 de enero de 2012

T. 5 Fabriquem les nostres figures geomètriques

Avui a classe les meves companyes han estat fent figures geomètriques. Com no he pogut assistir, a casa he elaborat les meves pròpies figures. A continuació vos posaré algunes imatges per què vegeu lo fàcil que és. El material necessari és:

 • Regla
 • Llapis
 • Ferramenta 
 • Cartolina 
 • Tisores


lunes, 26 de diciembre de 2011

Tema 4. Activitats per a realitzar a l'aula

Activitat 1: Identificar/definir i/o reconèixer magnituds

Nivell: 3anys
Competències matemàtiques: Identificar magnituds continues: la longitud (alt-baix)
Forma d'aplicació: directa
Material: Els infants
Frase de presentació: Cerquem a l'infant més alt. 
Vocabulari: Alt/baix
Diàleg posterior:


 • Qui és l'infant més alt? 
 • Qui és l'infant més baix?


Plantejament activitat: Aquesta activitat s'ha de realitzar en petits grups (4-5 boixos i boixes). Consisteix en posar-se de peu i sense sabates i identificar a l'infant més alt de cada grup.

Al treballar aquest tipus d'activitats, l'educador ha de tenir en compte el respecte a les diferències individuals de cadascun, i per això l'activitat ha d'anar acompanyada d'un treball en aquest sentit. 


Activitat 2: Identificar/definir i/o reconèixer magnituds

Nivell: 4anys
Competències matemàtiques: Identificar magnituds continues: la massa (pesat-lleuger)
Forma d'aplicació: directa
Material: Diversos aliments: Un pot de mermelada, una barra de pa, una tableta de xocolata, un paquet de galetes, una botella de dos litres de taronjada, un cartró de llet, un cartró de suc de taronja, una botella d'aigua de litre i mig
Frase de presentació: Avui farem de balances
Vocabulari: pesat/lleuger; pes; massa
Diàleg posterior: 

 • Quin és l'objecte que pesa més (més pesat)?
 • Quin és l'objecte que pesa menys (més lleuger)?
Plantejament activitat: Aquesta activitat es duu a terme amb tot el grup classe. En primer lloc, presentarem els diferents materials i els deixarem que els observin. Hi ha que obrir un diàleg en que surtin expressions com <<la botella de taronjada pesa molt>>, etc. A continuació proposarem que cada infant faixi de balança: es coloca amb els braços en creu i demana a un altre infant que porti dos objectes. Abans de comprovar el pes, ha de fer una estimació del que pesa més i dir-lo en veu alta. Desprès ho pot comprovar.
Al final fan un esmorzar o bé un berenar i es mengen els aliments.


Activitat 3: Identificar/definir i/o reconèixer magnituds

Nivell: 5anys
Competències matemàtiques: Identificar magnituds continues: la capacitat (ple-buit)
Forma d'aplicació: directa
Material: Botelles de diverses mides, cubs, pots graduats, etc.
Frase de presentació: Avui jugarem a cercar la botella més plena.
Vocabulari: Ple/buit
Diàleg posterior: 


 • Quina és la botella més plena?
 • Quina és la botella més buida?
Plantejament activitat: Fem un cercle amb el grup reduït de boixos i boixes. En mig del cercle posarem els materials els quals els experimentaran lliurament. Abans que comenci a disminuir la intensitat, l'educadora demana als infants que tornir a fer un altre cercle i deixa totes les botelles al mig. Els infants han d'observar-les i identificar quina és la que està més plena. Cada infant fa una estimació o diu una. Desprès amb l'ajuda del educador i usant les eines necessàries es comprova.


Activitat 4: Relacionar magnituds

Nivell: 4anys
Competències matemàtiques: Relacionar magnituds continues: el volum (gran-petit)
Forma d'aplicació: directa
Material: Ninetes ruses. 
Frase de presentació: Ordenem les ninetes.
Vocabulari: Gran/petit; ordenar/ordenació; més...que; menys...que; igual...que; tan...com.
Diàleg posterior:


 • Quina nineta va després de la més petita?
 • Quina nineta va després de la més gran?
 • Quina nineta és més gran (comparant les dues)?
Plantejament activitat: Aquesta activitat es realitza individualment en un racó de matemàtiques. En primer lloc, es deixa que l'infant manipuli lliurament les ninetes durant un temps:les pot obrir i tancar, posar dins de les altres... Al final les té que col·locar en fila, de la més gran a la més petita, fent una ordenació. Es pot fer una foto amb la càmera digital per visualitzar  posteriorment el resultat, tal com es mostra a la solució. Activitat 5: Operar magnituds
Nivell: 5anys
Competències matemàtiques: Operar magnituds continues: la capacitat (ple-buit)
Forma d'aplicació: directa
Material: Botelles de mides diferents, cubs, embuts, pots graduats 
Frase de presentació: Avui juguem amb aigua
Vocabulari: litre; afegir/llevar; ple/buit
Diàleg posterior:


 • Quines botelles necessites per aconseguir dos litres?
 • Amb tres botelles de litre aconsegueixes dos litres?
Plantejament activitat. Aquesta activitat està plantejada per fer-la amb la meitat del grup: Es tracta de disposar de moltes botelles de litre i de dos litres. En un primer moment els infants manupilaran lliurement les dos botelles i a continuació se'ls demanarà que plenin les botelles de dos litres amb les botelles de litre. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...